Запишете се за дистанционно обучение по български език

zabukvite

 

Проген ООД провежда курсове за усвояване на основни молекулярно - биологични техники /PCR, real - time PCR, секвениране, генотипиране/ на три нива: начинаещи, напреднали и по конкретно задание. Обучението се провежда в лабораторията на Проген ООД, с консумативи, апаратура и софтуер осигурени от нас.

Проген ООД предлага и програма за дистанционно обучение по български език за българи, живеещи в чужбина. По този начин спомагаме да се запази нашият уникален роден език.

Ниво за начинаещи

Обучението е предназначено за специалисти без опит в областта на молекулярната биология. Целта на обучението е да се придобият основни теоретични и практически познания в областта на молекулярната биология и да се даде възможност за работа със специализирана апаратура. Обучението се провежда в група от един до четирима курсиста в рамките на десет работни дни.

Програмата е структурирана в следните модули:

  • ДНК / РНК екстракция

  • PCR, RT-PCR и RFLP анализ

  • Електрофоретично разделяне на нуклеинови киселини в агарозен гел

  • real-time PCR: генна експресия, SNP генотипиране и количествен PCR анализ

Натиснете тук за цени и условия на плащане.

 

Ниво за напреднали

Курсът е предназначен за специалисти, които искат да придобият специфични практически умения. Обучението се провежда в група от двама курсиста, в лабораторията на Проген ООД.

Програмата е структурирана в следните модули:

  • Генна експресия – TaqMan или SYBR Green технология – 3 работни дена

  • TaqMan SNP генотипизиране – 3 работни дена

  • Количествен и качествен real-time PCR анализ - 4 работни дена

  • Фрагментен ДНК анализ - микросателити или SNP - 3 работни дена

  • ДНК секвениране с технология BigDye Terminator – 4 работни дена

Натиснете тук за цени и условия на плащане.

 

Ниво по конкретно задание

Курсът е предвиден за обучение на един специалист по индивидуална програма. Програмата може да включва всеки един от модулите, включени в основния и курса за напреднали.

Натиснете тук за цени и условия на плащане.

zabukvite

Виртуална школа за обучение по български език

Владеенето на езици е изключително богатство. Всеки език отваря пред нас и нашите деца нови възможности. Искаме да помогнем на българите по света да запазят и поддържат родния си език, да систематизират знанията, които вече имат, и да ги обогатяват с нови.

Предлагаме осем нива на интерактивно обучение по български език, съобразени с българската образователна система. Първите седем нива съответстват на обучението от първи до седми клас в училищата на Р.България, а осмото ниво - „напреднали”, представлява подготовка за зрелостния изпит, който е задължителен за завършване на средно образование в България.

Записване на: www.zabukvite.bg

Мария Цанкова - ръководител програма "За буквите", e-mail: zabukvite@gmail.com

д-р Мая Кичева - управител Проген ООД, e-mail: Labprogene@mbox.contact.bg