Запишете се за дистанционно обучение по български език

zabukvite

 

  • Проекти
  • Текущи проекти
  • Приключили проекти

Консултации и проекти

Проген ООД извършва консултации при подготовка на научни и научно-приложни проекти в областта на:

  • популационна генетика и биоразнообразие;
  • диагностика на вирусни и бактериални инфекциии и паразитози чрез PCR и количествен PCR;
  •  ранна диагностика (инвазивна и неинвазивна) на онкологични заболявания чрез real-time PCR и SNP генотипиране;
  •  генотипиране на животински и растителни организми.

Проген ООД разполага с модерно оборудвана лаборатория и висококвалифицирани специалисти, които реализират различни по сложност и обем проекти и задания.

Подкрепа за разследващите органи

6 юли - 30 септември 2015г

В качеството ни на специализирана лаборатория за ДНК криминалистика и с желание да спомогнем за повишаване ефективността на водените от МВР разследвания, ПРОГЕН ООД ще изпълни с 10% отстъпка от цената възложени от Областните дирекции на МВР задачи / с изключение на митохондриален ДНК анализ/, чиято обща стойност за указания период надвишава 2000лв.

 

 

 

 

 

 

 

юли 2013г. - юли 2015г.

В лабораторията на Проген ООД в качеството ни на партньор на ИБИР - БАН, ХТМУ и Софийски университет - Биологически факултет, по проект "Фундаментално и приложно обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в интердисциплинарни биологични направления и иновационни биотехнологии", финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси, 2007-2013г.", бяха проведени практически занятия по модул "Обучение за извършване на секвенционен анализ и генотипиране с автоматичен ДНК секвенатор".

февруари 2015г.

В шести пореден семинар, организиран от УХТ - Пловдив и Асоциация MONIQA, д-р Мая Кичева от Проген ООД проведе лекционни и практически занятия за приложение на класически и real-time PCR анализ на хранителни продукти и суровини.

юни 2013г. - февруари 2014г.

Лаборатория ПРОГЕН представи възможност на 30 студента от ХТМУ и Софийски университет да проведат своята практика в рамките на програма BG051PO001-3.3.07 "Ученически и студентски практики", финансирана от ОП "Развитие на човешките ресурси, 2007-2013г" на тема "Контрол на качеството на харнителните продукти".

август 2012г. - януари 2013г.

Генотипиране Българско овчарско куче

За първи път е направено генетично проучване на породата Българско овчарско куче. Използвани са проби от 150 животни, предоставени от клубовете в Монтана, Видин, Лом, Плевен, Карлово, Пловдив, Перник и Разлог на Сдружение "Български киноложки клуб за БОК". Генотипирането е направено по 19 маркера, съгласно изискванията на ISAG. За всяко изследвано животно е издаден сертификат с неговите генетични характеристики /генетичен паспорт/.

юни - декември 2012г.

Кампания "В помощ на разследващите полицаи"

Служителите на лаборатория ПРОГЕН - Николай Тюфекчиев и Борис Шахов, изготвиха безплатно ДНК експертизи за ОД МВР - Русе /веществени доказателства при взломна кражба/, ОД МВР - Монтана, Смолян и София /идентификация на трупове с неустановена самоличност, ОД МВР - Хасково /идентичност на кръвни проби при тестване за алкохол в кръвта/, ОД МВР - Шумен /веществени доказателства при изнасилване/.

 

 

 

 

******************************************************************

BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти”

Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”
Област на въздействие 2.1: „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията”
Операция 2.1.2: „Покриване на международно признати стандарти”

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Проген ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

От 2012г. в Проген ООД е внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 като резултат от изпълнен договор No 3МС-02-89/01.06.2011 с Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП), с предмет "Въвеждане на система за управление на качеството в Проген ООД за постигане на европейско качество на предлаганите услуги" по Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.