Запишете се за дистанционно обучение по български език

zabukvite

 

Какво трябва да знаем преди да се извърши тест за бащинство

1. Какво представлява тестът за бащинство?
ДНК тестът за бащинство се основава на проверка дали в генома на детето се откриват специфични генетични характеристики (алели), които то следва да е унаследило от биологичния си баща. Поради тази причина задължително се изследват детето и спорния родител. Другият родител – майката, не е задължително да бъде изследвана, но това се препоръчва от гледна точка на по-голяма прецизност, тъй като тогава категорично може да се установи, кои характеристики детето е унаследило от майката и кои – от бащата.

2. Анонимни тестове, за и против
Нашата препоръка е да не правите такъв тест. От една страна по никакъв начин не сте защитени от некоректен резултат (това, което правите е анонимно и нямате никави механизми за контрол), а от друга страна цената ще е същата като при нормалния тест, защото трудът е един и същ, и се изразходват едни и същи реактиви. Изключително важно е да знаете, че резултатът от такъв тест не може да Ви послужи за нищо и за пред никого. Не на последно място стои и въпросът, че всички негативи от извършването му ще бъдат за Вас.

3. Къде се извършва тестът за бащинство?
Добре е да се уверите, че изследванията се провеждат в България. От една страна това ще Ви спести средства, защото изследване проведено в лаборатории извън страната със сигурност ще струват по-скъпо, а от друга страна няма да имате възможност за директен контакт с експерта провеждащ изследването. Съгласно нормативните разпоредби в България, експерта извършващ анализа е отговорен за правилното изземване на биологичния материал от лицата, самото провеждане на изследването и изготвяне на експертното заключение. Експерт от лаборатория извън България по никакъв начин не е задължен да спазва разпоредбите на българското законодателство.

4. Колко на брой ДНК маркери трябва да се използват при теста за бащинство?
Потърсете информация или попитайте в лабораторията за броя ДНК маркери, които ще се използват при теста за бащинство. Трябва да имате предвид, че използването на малък брой ДНК маркери прави теста по-евтин, но крие сериозен риск даден мъж погрешно да бъде посочен за баща, поради случайно съвпадение. Световната практика в тази област показва, че за минимална граница при тези тестове следва да се приеме използването на 10 ДНК маркера. Увеличаването на броя на ДНК маркерите увеличава достоверността на теста, но същевременно и го оскъпява. Поради тази причина съществува един оптимален брой, който осигурява необходимата достоверност при разумна цена. Болшинството лаборатории по света са приели този брой да бъде 15 ДНК маркера.

5. Какви ДНК маркери трябва да се използват при теста за бащинство?
За провеждане на генетични анализи се използват най-разнообразни ДНК маркери. За да бъдат обаче резултатите съпоставими между отделните лаборатории и за да могат ДНК резултатите да се проверяват, както и да са подходящи за обмен на данни, самите ДНК лаборатории трябва да прилагат едни и същи ДНК маркери. Поради тази причина съществува Решение на Съвета на Европа - ПВР/616/2008, което задължава криминалистическите ДНК лаборатории да прилагат един и същ набор от ДНК маркери. Към настоящият момент е валиден следния разширен Европейски набор от маркери (ESS): FGA, TH01VWA, D1S1656, D2S441, D3S1358, D8S1179D10S1248, D12S391, D18S51, D21S11, D22S1045. Допълнително към тях се използват и D2S1338, D16S539, D19S433, Amelogenin (виж ТУК)
За да сте сигурни, че ДНК тестът ще бъде изготвен с необходимия брой и вид ДНК маркери, потърсете информация в интернет страницата на лабораторията или отправете запитване!

6. Кой има право да извършва ДНК тестове за бащинство?
Съгласно нормативната уредба в Р България, за изготвяне на експертни заключения се назначават вещи лица. Вещите лица трябва да отговарят на редица условия, посочени в Наредба № 3 / 30.11.2012г за вписването, квалификацията и възнаграждението на вещите лица, издадена от Министерството на правосъдието. Съгласно тази наредба, ежегодно за всеки Окръжен съд се изготвят списъци, в които са посочени вещите лица и тяхната област на компетентност. Тези списъци се обявяват в интернет към страницата на съответния съд или самостоятелно.
За да сте сигурни, че ДНК тестът за бащинство ще бъде изготвен от квалифицирано лице, проверете дали човекът, който ще изготви Вашия тест е вписан в съответния списък за вещи лица.

Натиснете тук за цена на услугата и условия на плащане

Юридически аспекти

За целите на съдебното производство, ДНК експертизата за установяване на бащинство трябва да бъде възложена от съда на вещо лице по реда на гражданско процесуалния кодекс (ГПК).

Експертите от екипа на Проген ООД – д-р Мая Кичева, Николай Тюфекчиев и Борис Шахов са одобрени за вещи лица съгласно Наредба № 2 от 29 юни 2015 г. на Министерство на правосъдието за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица за всички съдилища в Р.България.

При извършване на ДНК експертиза за установяване на бащинство за собствена информация на възложителя или заинтересованите лица, разпореждане на съда не се изисква. Лицата попълват заявление-образец, с което възлагат на Проген ООД извършването на експертизата.

Вземане на проба

1. Вземане на проба за извършване на ДНК експертиза по определение на съда

Съгласно стандартизираната в Проген ООД процедура, пробите се вземат от назначеното от съда вещо лице или представител на Проген ООД за съответния регион като се спазват посочените в определението условия. Ако съдът не е упоменал срок и място за вземане на пробите, страните са длъжни в най-кратък срок след получаване определението на съда да уговорят с вещото лице или представител подходящо време и място за това.

Препоръчваме да се обадите предварително на вещото лице за инструктаж относно процедурата за вземане на проба на тел: 088 88 29 010, тел: 08888 064 64, е-mail: Labprogene@mbox.contact.bg.

Пробите за ДНК анализ са неинвазивни и се изземват като се обтрива със стерилен тампон вътрешната страна на бузата. От всяко лице се изземват по две проби - едната се използва за целите на експертизата, а втората служи за контролна и заедно с експертизата се прилага към материалите по делото. За вземането на пробите се съставя протокол, който се подписва от лицата, от които е взета проба и вещото лице.

С цел улесняване на клиентите ни, в редица градове на страната (виж ТУК), Проген ООД разполага с партньори, които са обучени да вземат проби. Ако се намирате в някой от тези региони (или близки на тях), можете да отправите искане до съда да назначи изземването на пробите да се извърши от съответния представител на Проген ООД. В случай, че съдът определи изземването на пробите да се извърши от представителя на Проген ООД, следва да се свържете с него/нея на посочените телефони и да се явите в определения ден и час. Партньорът на Проген ООД е отговорен да попълни необходимите данни, да изземе пробите и да ги транспортира до лабораторията в гр.София.

2. Вземане на проба за извършване на ДНК експертиза за собствена информация на възложителя или заинтересованите лица

Пробите за ДНК изследване, което ще се ползва единствено за собствена информация, могат да се вземат от специалист на Проген ООД или наш партньор по стандартизирана процедура. Възможно е пробите да се вземат лично от заинтересованите страни в домашни условия, като се спазва инструкцията от Проген ООД.

Моля, свържете се с нашата лаборатория тел: 088 88 29 010, тел: 08888 064 64, е-mail: Labprogene@mbox.contact.bg , за уговаряне на време и място за вземане на проба, насочване към най-удобния за Вас партньор на Проген ООД или предоставяне на инструкция и комплект тампони за вземане на проба в домашни условия.

За вземането, респективно получаването, на пробите се съставя протокол.

Принцип на метода

Дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК) е носител на наследствената информация, намира се в ядрата на клетките и е еднаква за всички клетки на един индивид. Всеки индивид притежава своя собствена, уникална ДНК, получена при случайното комбиниране на генетичен материал от своите родители (изключение правят еднояйчните близнаци, които имат еднаква ДНК). За определяне на родителски произход се изследват достатъчен брой ДНК маркери (болшинството лаборатории използват 15, като най-добро съотношение цена/вероятност за бащинство), наречени локуси, за които е установено, че показват вариабилност в дължината при отделните индивиди. Вариабилността във всеки локус се изразява в определен брой повторения на определен сегмент от няколко нуклеотида, наречен коров сегмент (къс тандемен повтор, short tandem repeat – STR). Конкретната дължина на такъв участък от ДНК при даден индивид се нарича алел. Нормално в един индивид и в един локус има два алела, които може да са еднакви (състояние на хомозиготност) или различни (състояние на хетерозиготност). Съгласно световно възприетата номенклатура локусите се обозначават с унифициран буквено-цифров код, а алелите с цифра, показваща броя повторения на коровия сегмент. Съвкупността от изследвани локуси с определени алели за всеки един от тях образува ДНК профила на индивида. За да бъде резултатът сравним и проверим навсякъде по света, трябва лабораториите да използват едни и същи ДНК маркери. В тази връзка е утвърден т.нар. Европейски набор от локуси (ДНК маркери) (виж ТУК), който задължава лабораториите, участващи в обмен на ДНК профили да използват този набор от маркери. За останалите лаборатории този набор е препоръчителен. Проген ООД като лаборатория, извършваща криминалистически ДНК анализи, задължително използва Европейския набор от локуси и при ДНК експертизите за определяне на бащинство. Поради тази причина получените ДНК профили са съвместими с Националната ДНК база данни на МВР и базите данни на други държави. Това гарантира, че изследванията извършени в Проген ООД могат да бъдат проверени във всяка една лаборатория по света.

Съгласно законите на генетиката, всеки индивид унаследява половината си генетичен материал от своята биологична майка и другата половина – от своя биологичен баща. Изследването за родителски произход цели да се определи дали в ДНК профила на детето се откриват алелите от ДНК профилите на двамата родители за всеки един от изследваните локуси. В случай, че в повече от два локуса се установи несъответствие в алелите от ДНК профила на детето и предполагаемия родител, тогава той се изключва като биологичен родител на детето. В случай, че за всички изследвани локуси се установи съответствие, тогава се пристъпва към статистическа оценка за вероятността за родителство. Оценката включва:

  1. Определяне на индекса за бащинство PI (Paternity Index) за всеки един локус, което се извършва по формули отчитащи разпределението на алелите между детето, майката и бащата, и алелни честоти за съответната популация.
  2. Определяне на общият индекс за бащинство – PI(общо)=PI(локус1)xPI(локус2)хPI(локусN)
  3. Определяне вероятността за бащинство, което се извършва по формулата на Есен-Мьолер PP=PI/PI+1, с възприета предварителна вероятност за бащинство 50%

Вероятността за бащинство се изразява с цифра и е в интервала от 0 до 1.

Определяне на родителство може да бъде извършено и при изследване само на детето и на единия (спорния) родител, но в този случай статистическата оценка е значително по-ниска в сравнение с пълното изследване.