Запишете се за дистанционно обучение по български език

zabukvite

 

Определяне на биологично родство по бащина и майчина линия

Съвременните молекулярно-генетични методи дават възможност да се определи дали дадено лице принадлежи към едно родословие по майчина или бащина линия. За определяне на биологично родство по майчина линия се прилага техниката на митохондриалното ДНК секвениране, а за биологично родство по бащина линия - типизиране по Y-хромозома.

Юридически аспекти

За целите на досъдебното или съдебно производство, ДНК експертизата трябва да бъде възложена от разследващия орган или съда на вещо лице по съответния ред.

Експертите от екипа на Проген ООД – д-р Мая Кичева, Николай Тюфекчиев и Борис Шахов са одобрени за вещи лица съгласно Наредба № 2 от 29 юни 2015 г. на Министерство на правосъдието за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

Митохондриален ДНК анализ или ДНК типизиране по Y - хромозома за собствена информация на възложителя или заинтересованите лица се извършва след попълване на заявление-образец.

Секвениране на митохондриална ДНК

В лабораторията на Проген ООД се прилага технология, специално разработена за работа с много стари или силно деградирали проби. Това позволява получаването на резултат и в случаи, при които прилагането на традиционните методи за митохондриален ДНК анализ са неуспешни. Тази технология е доказала своята успеваемост при извършването на мтДНК анализа на косите на Васил Левски (виж ТУК), в който анализ е участвал и експерт от настоящия екип на Проген ООД (тогава служител на НИКК-МВР).

Тази техника се прилага за установяване на принадлежност към род по майчина линия. Митохондриалната ДНК е извънядрена ДНК, намира се в клетъчни органели, наречени митохондрии (откъдето идва и названието й) и се унаследява по майчина линия. Изследването включва секвениране на некодиращ регион от молекулата, наречен D-loop, при което се определят единични нуклеотидни замени, специфични за конкретен род. Тези замени се предават в поколенията по майчина линия и показват устойчивост, което позволява сравнителните изследвания да бъдат направени много поколения назад във времето.

С тази технология се регистрират пет и над пет нуклеотидни специфичности за един индивид, което е напълно достатъчно за съпоставка с данните, получени от родственици. Различието в тези нуклеотидни специфичности между две лица, категорично показва, че те произхождат от различни родове по майчина линия. Отчитането на еднакви нуклеотидни специфичности при две лица дава генетично доказателство, че те произхождат от един род по майчина линия.

Натиснете тук за цена на услугата и условия на плащанe

Y-хромозомно типизиране

Тази техника се прилага за установяване принадлежност към род по бащина линия.

Y-хромозомата е полово-определяща и се предава само по бащина линия на лица от мъжки пол. Изследването включва определяне на Y-базиран ДНК профил, като се изследват некодиращи региони от ДНК молекулата.

В Проген ООД се използват седемнадесет Y–ДНК маркери, което осигурява висока информативност и способност за разграничаване на два различни рода. Профилът е родово специфичен, т.е. всички мъже от конкретен род по бащина линия имат еднакъв Y-ДНК профил. Еднаквият ДНК профил между две лица осигурява генетично доказателство, че те принадлежат към един род по бащина линия. Разликата в два и повече от два маркера категорично отхвърля възможността лицата да принадлежат към един бащин род.

Натиснете тук за цена на услугата и условия на плащанe