Запишете се за дистанционно обучение по български език

zabukvite

 

Определяне на индивидуален ДНК профил за целите на бъдеща идентификация

Индивидуалният ДНК профил представлява буквено-цифров код, който служи единствено и само за идентификация на лицето. За да бъде това възможно навсякъде по света, е задължително ДНК профилът да е изработен чрез световно утвърдени за целта генетични маркери. С Решение на Съвета на Европа 2008/616/ПВР е утвърден набор от генетични маркери, които са задължителни за ДНК лабораториите, извършващи експертни изследвания. В Проген ООД се прилага 15-маркерен идентификационен модел, който е съвместим с ДНК базата данни на МВР и останалите държави по света.

Индивидуалният ДНК профил може да бъде определен по една или комбинация от следните системи:

  • Стандартно ДНК профилиране. Използват се 15 индивидуализиращи ДНК маркера и пол-определяща система.

  • Профилиране по Y-хромозома. Използват се 17 ДНК маркера. Изследването е приложимо само за лица от мъжки пол. Профилът е родово специфичен по бащина линия и служи за доказване на принадлежност към бащин род.

  • Митохондриален ДНК профил. Секвенира се участък от митохондриалната ДНК. Профилът е родово специфичен по майчина линия и служи за доказване на принадлежност към майчин род.

Изследването се възлага със заявление-образец, до Проген ООД.

Моля, предварително се консултирайте с нас на тел. 088 88 29 010 или 08888 064 64, е-mail: Labprogene@mbox.contact.bg

Натиснете тук за цена на услугата и условия на плащане

Юридически аспекти

За целите на съдебното производство, ДНК експертизата трябва да бъде възложена от съда на вещо лице по съответния ред.

Експертите от екипа на Проген ООД – д-р Мая Кичева, Николай Тюфекчиев и Борис Шахов са одобрени за вещи лица съгласно Наредба № 2 от 29 юни 2015 г. на Министерството на правосъдието за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

При извършване на ДНК експертиза за собствена информация на възложителя или заинтересованите лица, разпореждане на съда не се изисква. Преди вземане на проба лицата попълват заявление-образец, с което възлагат на Проген ООД извършването на експертизата. Пробата (тампон, с който се отнемат клетки от устната кухина) се изземва в лабораторията на Проген ООД от вещото лице, за което се съставя протокол..